Biztosítási alapfogalmak

A szerződő az a természetes vagy jogi személy, aki a biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tesz, annak elfogadása esetén a biztosítási szerződést megköti és a biztosítási díjak fizetésére kötelezettséget vállal.

A biztosított az a természetes személy, akinek az életével, testi épségével, illetve egészségével kapcsolatos biztosítási eseményre a biztosítási szerződés létrejön.

Kötvény: A biztosító által kibocsátott, a biztosítási szerződés létrejöttét és a biztosítási fedezetet igazoló okirat.

A kedvezményezett az a természetes vagy jogi személy, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítási szerződésben megjelölt szolgáltatás igénybevételére jogosult.

A biztosítási esemény: az a különös feltételekben részletesen meghatározott esemény, amelynek a biztosítás hatálya alatt történő bekövetkezésekor a biztosító biztosítási szolgáltatást teljesít.

Biztosítási időszak: rendszeres díjas biztosítások esetében a díjfizetés esedékességétől a következő díjfizetés esedékességéig terjedő egyéves, féléves, negyedéves vagy havi. A biztosítási időszak hossza két esedékes díjfizetés közti időtartam.

Biztosítási év: a tartamon belül egy év időtartam, amely egy naptári évnek a biztosítás hatálybalépésének naptári hónapjával és napjával megegyező időponttól a következő naptári év ugyanezen naptári hónapjának ugyanezen naptári napjáig tart

Biztosítási évforduló: a biztosítási év vége, azaz új biztosítási év kezdete, vagy a biztosítás lejárata.

Aktuális biztosítási összeg: a tartamon belül egy adott időponthoz tartozó biztosítási összeg, amely a különböző biztosítási eseményekre nyújtandó szolgáltatások kiszámításának alapját képezi.

Aktuális biztosítási díj: az az összeg, amelynek fizetésére a szerződő kötelezettséget vállal a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási szolgáltatások ellenében, az aktuális biztosítási összeghez tartozó biztosítási díj.

A biztosítási díj növelése: A biztosítási díj növelésére (indexálására) minden egyes biztosítási évfordulón kerülhet sor. Az első indexálás alkalmával a növelt biztosítási díj az indexráta és a biztosítási díj figyelembevételével kerül meghatározásra. A további biztosítási évfordulókon a díj az aktuális indexráta és az előző év biztosítási díja alapján kerül kiszámításra.

Díjtűréshatár: Az előírt és a befizetett díj összege közötti különbözeti összeg, amely összeg erejéig a biztosító a szerződő helyett az elmaradt biztosítási díjat rendezi, illetve amelynek összegével a biztosító rendelkezik.

Rendszeres díj: A biztosítási időszak első napján esedékes és a biztosítás tartama alatt folytatólagosan fizetett díj.

Rendszeres díjas biztosítás: Olyan biztosítás, amelynek a díja a biztosítás tartama során meghatározott időszakonként válik esedékessé.

Biztosítási titok: Minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Értékkövetés (indexálás): a biztosítási díjnak és a biztosítási összegnek a kárgyakoriságtól függetlenül az árszínvonal változásához évente egy alkalommal történő hozzáigazítása.

Baleset: a biztosított akaratától független, hirtelen fellépő külső behatás, amelynek következtében az emberi szervezet anatómiai szerkezetében változás következik be és az így létrejött elváltozás szakorvosilag igazolt módon sérüléssel jár. Jelen szerződés feltételei szerint nem minősül balesetnek a betegségből eredő testi sérülés, a megemelés, a rándulás, a habituális ficam, a patológiás törés, a fertőzés, a rovarcsípés, a fagyás, a napszúrás, a Nap általi égés és hőguta.

Betegség: olyan egészségkárosodást jelent, amelyet a biztosított a kiegészítő biztosítás hatálybalépését követően, első alkalommal szenved el.

Baleseti halál: A biztosítottnak a biztosítás tartama alatt, a baleset időpontját követő 180 napon belül bekövetkezett halála.

Csonttörés: A csont balesetből származó töréses sérülése, függetlenül attól, hogy a törés maradandó egészségkárosodást eredményez-e vagy sem. A fogak, foggyökerek, fogpótlások törései és sérülései nem tekinthetők csonttörésnek.

Égési sérülés: A bőrnek hőenergiával, alacsony hőmérséklettel, illetve kémiai anyagokkal való érintkezéséből eredő sérülése, függetlenül attól, hogy a sérülés maradandó-e vagy sem.

Fekvő beteg: Az a személy, aki fekvő betegként, legalább 24 órán át folyamatosan kórházi ellátásban részesül.

Intenzív ellátás: A kórház, közvetlen életveszély elhárítását célzó és arra szakosodott, 24 órás folyamatos szakorvosi felügyeletet biztosító és intenzív elnevezés alatt működő, különálló egységében nyújtott ellátás

A biztosítási szerződés a kockázatviselés kezdetének napján lép hatályba.  A biztosító kockázatviselése az azt követő nap 0 órájakor kezdődik, amikor a szerződő az első díjat a biztosító számlájára befizeti feltéve.

Várakozási idő: a biztosító a biztosítási esemény kockázatát csak várakozási idő eltelte után vállalja, így a biztosítási eseményre vállalt biztosítási szolgáltatást csak várakozási idő után nyújtja. A várakozási idő a kockázatviselés kezdetétől számított 90 nap. A várakozási idő nem vonatkozik az ezen időszak alatt bekövetkező baleseti eseményből eredő szolgáltatásokra való jogosultságokra.

Elévülés: a biztosítási szerződésből eredő igények 5 év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. Amennyiben a biztosítási szolgáltatásra jogosult igényét az elévülési határidő elteltét követően az elévülés nyugvása vagy megszakítása következtében érvényesíti, a biztosító a biztosítási szolgáltatást kamatmentes letétként kezeli.