Adatvédelmi tájékoztató

A weboldalunk címe: http://www.gondtalanjovoert.hu.

Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék:

Adatkezelő adatai

A honlapon végzett adatkezelések szabályai, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Adatfeldolgozás

Az érintett jogai

Adatkezelő

Név: Kalartrea Kft / Kalotai Andrea  
Székhely: 7720 Pécsvárad, Bem utca 2/B
Levelezési cím, panaszkezelés: 1048 Budapest, Megyeri u. 208.
E-mail: info@gondtalanjovoert.hu
Telefonszám: +3630 567 2418
Weboldal: http://www.gondtalanjovoert.hu

Név: Egyensúly Pénzügyi Tanácsadó Kft / Katona Annamária 
Székhely: 1032 Budapest, Ágoston utca 4. 
Levelezési cím, panaszkezelés: 1032 Budapest, Ágoston u. 4. IX/47
E-mail: info@gondtalanjovoert.hu
Telefonszám: +3630 697 3038
Weboldal: http://www.gondtalanjovoert.hu

Tárhelyszolgáltató

Név: Dotroll Kft.
Levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
E-mail cím: support@dotroll.com
Telefonszám: +361 432 3232

A kapcsolatfelvétel, érdeklődés, játék, rendezvények, hírlevél céljából kezelt adatok

Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely információval kapcsolatban.
Kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel céljának lezárultáig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb eseménynél nem kell ismét megadni)
Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, telefonszámát, e-mail címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára.

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. 
Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.
Az adatkezelés időtartama
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok
Név, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok
Név, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára

Facebook tájékoztató

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára

Nyereményjáték

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik. 
Kezelt adatok
Név, email cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára

Toborzás

Az adatkezelési folyamat a toborzás lebonyolítása érdekében történik. 
Kezelt adatok
Név, email cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
Az adatok a toborzás lezárását követően törlésre kerülnek.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Dotroll Kft
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
E-mail cím: support@dotroll.com
Telefonszám: +361 432 3232

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi.
A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Mailchimp / The Rocket Science Group, LLC
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.
Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő pdf, csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

  • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
  • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
  • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;


A jelen dokumentum a weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz.

Budapest, 2019.07.25.